การรับขันธ์ การปฏิบัติตน


       อนุโมทนา....ท่านสมาชิกและผู้ที่เข้าเยี่ยมชม เวบองค์เทพดอทคอม...ครับ ครูหมอยาขอตั้งบทความนี้ขึ้นมา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อท่านสมาชิกและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมทราบโดยทั่วกัน.... 

       หากท่านติดตามเวบนี้จะทราบโดยทั่วกันว่า เวบนี้ได้ให้บริการด้านการตรวจองค์เทพให้ แก่ท่านที่มีความประสงค์จะตรวจองค์เทพจะได้ เป็นการช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ เมื่อได้รับการทำนายทายทัก.. จากร่างทรงหรือ หมอดูแม้กระทั่งพระก็ตาม.. ว่าท่านมีองค์เทพ หากท่านได้อ่านรายละเอียด..เงื่อนไขการขอรับการตรวจองค์เทพ จะพบว่าได้ชี้แจงไว้ชัดเจนว่าไม่มีการชี้แนะหรือแนะนำ หรือมีการให้ท่านมารับขันธ์หรือการเสดาะห์เคราะห์แต่ประการใดไม่

ปัญหาที่วิเคราะห์แล้วพบมีแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

๑. เมื่อตรวจพบว่ามี ท่านที่มาตรวจกลับไปรับขันธ์โดยมิได้อ่านทำความเข้าใจในบทความของเวบว่า การรับขันธ์ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้าย....รับขันธ์มา โดยมิได้เรียนถามเจ้าตำหนักว่าว่าองค์เทพของตัวเองเป็นท่านใด ........ข้อปฏิบัติ การบูชา ทำอย่างไร ........ผลที่ตามมา คือกลับมาถามครูหมอยาว่า องค์เทพของท่านคือองค์ใด เมื่อทางเวบไม่ตอบกลับก็ขุ่นเคืองใจ .....

๒. มาตรวจเพื่อต้องการทราบว่า ตัวเองมีองค์เทพหรือไม่ หากมีก็จะไปทำการรับขันธ์ โดยหวังว่า ทางสายนี้ จะดับทุกข์ในใจ โดยที่บางท่านมี .....กรรมที่กระทำไว้ในปัจจุบัน ไม่เว้นว่าคนผู้นั้นจะเป็นชายหรือหญิง...... 

(จัดหาให้ยืมแนะนำไปเป็นเพื่อนหรือทำแท้งเอง)

(บางท่านทำแท้งหนึ่ง..สอง...ห้า..ถึงยี่สิบครั้งก็มี)

(บางท่านยังคิดจะเอาศพทารกไปทำกุมาร)

(บางท่านทำแท้งตัวเอง พาลูกสาวไปทำแท้ง พาหลานสาวไปทำแท้งถึงสามกรรมต่างวาระ)

(ไปฆ่าคนตายแล้วคิดมารับขันธ์โดยหมายว่าจะปกป้องตนเองจากเจ้ากรรมนายเวร)

(มารับขันธ์กับเจ้าตำหนักดังๆ หวังไปเปิดตำหนักเอาชื่อเสียงครูไปหากิน)

(การที่ท่านไปรับขันธ์ทำการล้างครูแล้วมารับขันธ์ใหม่หวังกลบเกลื่อนกรรมที่ตนเองก่อไว้) บางท่านก็พบเห็นผีหรือปิศาจแล้วก็กลับมาโทษว่าขันธ์ไม่ดี เจ้าพิธีไม่ดีเจ้าตำหนักไม่ดี...... ให้ย้อนนึกกลับไปว่ากรรมที่ท่านได้ก่อไว้ กลับมาแสดงให้เห็น (กรรมลิขิต)ดัง องคุลิมาน กลับใจการสำเร็จมรรคผล หาได้ง่ายดังใจนึกไม่....

ในกรณีนี้หากทำด้วยกุศลจิตวิญญาณเหล่านั้น จะมาดีหรือมารับพรจากท่าน เลิกแล้วต่อกัน บางท่านรับขันธ์หรือขอขมากรรมแล้ว ต้องให้สำเร็จ ชีวิตดีขึ้นในสามวันเจ็ดวัน............ไม่ดีก็ไปโพทนาว่ากล่าว ให้ร้ายต่อผู้ให้คำแนะนำ (หมอยา)ทั้งๆที่ หมอยาก็มิได้เรียกร้องเงินหรือค่าตอบแทนสิ่งใดเลย.. ทำด้วยใจหวังว่า... อานิสงน์จะชักนำท่านให้พ้นทุกข์ที่มีอยู่หากกรรมแก้ง่ายๆต่อไปในอนาคต.........คงไม่มีใครกลัวและทำกรรมกันโดยไม่เกรงกลัว ซึ่งหากมีสาเหตุนี้ คงต้องมีคำแนะนำให้ไปปฏิบัติ แก้ไข ผ่อนหนักป็นเบาก่อนที่จะเข้าสู่ทางสายเทพหรือเรียกว่าปฏิบัติไปพร้อมกันทั้ง๒ กรณี...ต้องเป็นการปฏิบัติด้วยใจที่มุ่งมั่นและสำนึกในบาปที่ก่อไว้ ผลสำเร็จและความสุขในชีวิตของคนผู้นั้นจึงบังเกิด ซึ่งบางท่านปฏิบัติครึ่งๆกลางๆซึ่งหากเป็นดังนี้หากมีผลเสียก็มาโทษทางเวบโดยมิได้เอ่ย...ถึงกรรมที่ตัวเองก่อไว้ก็มีครับ.....

พระสมุทรสุดลึกล้น             คณนา
สายดิ่งทิ้งทอดมา               หยั่งได้
เขาสูงอาจวัดวา                 กำหนด
จิตมนุษย์นี้ไซร้                 ยากแท้หยั่งถึง

๓. เมื่อมีการมาขอรับการตรวจองค์เทพแล้ว..ก็ไปศึกษาเพิ่มเติม...หาได้ปักษ์ใจเชื่อผลการตรวจเรียกว่าดีครับ ฟังหูไว้หูครับ ผู้มีปัญญาจงไตร่ตรอง

๔. เรื่องการรับขันธ์เป็นสิทธิส่วนบุคคล บางท่านก็ไปรับกับพระ ไปรับกับ เจ้าตำหนักหรืออื่นๆ ซึ่งบางเวบที่ไม่เกี่ยวกับองค์เทพเป็นเวบทั่วไปที่มีร่างทรงแอบแฝงอยู่ ก็ว่ากล่าวว่ารับกับพระไม่ได้ ..มองในมุมหนึ่ง พระท่านเป็นบรรพชิต แลถือศีล ๒๒๗ ข้อย่อมมีมงคลอยู่แล้ว และหากค่าครูที่ได้จะนำไปสร้างโบสถ์อุโบสถหรือถาวรวัตถุ กุศลจะกลายเป็น ๒ ชั้นสำหรับค่าครู  และในทางลบ พระนั้นตามหลักศาสนาไม่มีข้อส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านส่งขันธ์ครอบครู เรียกว่า ผิดบัญญัติแลต้องอาบัติได้เช่นกัน หากมีการรับส่งขันธ์และเงินที่ได้มีที่มาแต่ไม่ทราบที่ไป เช่นนั้นแล้วศาสนาก็ต้องมัวหมองครับ ดังนั้น จึงขอให้เปิดใจ รับกับเจ้าตำหนัก ยังไงๆเสียค่าครูคงต้องไปอยู่ ที่การสร้างตำหนัก ค่าใช้จ่ายในการไหว้ครูประจำปี และค่าใช้จ่ายในตำหนัก สุดแท้แต่ท่านตกลงเงื่อนไขอะไรไว้กับครูของท่าน หากมีการตั้งสัจจะแล้วได้ คงต้องทำตามที่สัญญาไว้จึงเป็นการถูกต้องครับ ท้ายสุดก็อาจเป็นเงินกฐินทำบุญวัดเช่นกัน  ดังนั้นแล้ว การรับขันธ์ท้ายสุดคงต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่มีองค์ท่านนั้นจะเลือกครับว่าจะรับหรือไม่ หาใช่เวบมาสเต้อร์..เวบใดเวบหนึ่งหรือท่านหนึ่งท่านใดที่จะตัดสิน

๕. ในท้ายสุดนี้ อาจารย์ยังยืนยันคำตอบเดิมที่ว่า การรับขันธ์ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายครับ

หลักแห่งการปฏิบัติที่พึงกระทำ 
1.ย่อมไม่โอ้อวดตน 
2.ย่อมไม่ละโมบ 
3.ย่อมไม่อหังการ 
บทกลอนจากหนูพรจันทร์และน้องตั้ม

แม้หลอมรวมสามภพจบทั่วหล้า อีกนภามหาสมุทรสุดเขตขันธ์ หรือจักรวาลที่วัดค่าว่าเป็นอนันต์ จะเทียมทันเทียบพ่อได้...นั้นไม่มี  "พ่อ" คือ "พรหม" คือ "พระ" คุ้มอุ้มชีวิต  ลูกน้อมจิตกราบประนมก้มเกศี เรียงอักษรเป็นกลอน...ร้อยแทนวจี  ว่าลูกนี้ "รักพ่อ" ขอบูชา ในวันพ่อปีนี้ ลูกทั้งสองคน (เจ้าตั้มและหนูพรจันทร์)  ขอให้พ่อของลูกมีสุขภาพแข็งแรง ขอพระคุณปู่ฤาษีทั้ง108พระองค์ องค์เทพเทวาทุกพระองค์ ช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย สิ่งร้ายๆทั้งปวงขอให้มลายหายไป วันพ่อปีนี้หนูถือโอกาสขอบพระคุณคุณพ่อคนนี้ ที่ได้ชี้ทางสว่างให้ชีวิต แนะนำให้แก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบจิตใจ ที่ผ่านมาคุณพ่อเป็นทั้งพ่อและครูบาอาจารย์ ของลูก ลูกทั้งสองคนขอเป็นลูกๆที่น่ารักของพ่อตลอดไป ถ้ามีโอกาสลูกจะไปกราบพ่อให้หายเหนื่อยกันนะ อิอิ สุขสันต์วันพ่อค่ะ 

ตอน อนุโมทนาครับ...ได้อ่านกลอนของลูกแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมากมายครับ...มีกำลังใจที่จะทำความดีและตรวจองค์เทพต่อไปครับ ในยามที่..หมอยาท้อและถอย....ในยามที่ หมอยา ตรวจองค์เทพไม่ว่าเวลาไหน จะตีสองตีสามก็ลุกมาตอบบทความด้วยใจศรัทธา เหนื่อยกายไม่ว่า..ด้วยใจมุ่งมั่นกับแรงอธิฐาน แต่หากทำความดีกับมีคนมองแง่ร้าย....บอกตรงๆว่าท้อครับ....

from: jee ..[mailto:jee_a438@hotmail.com] sent: friday, december 04, 2009 6:28 pm to: webmaster@ongtep.com subject: แสดงความคิดถึง จากคนโรงแรมนะครับ รู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงสุขภาพกายและใจของอาหมอน่ะครับ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วย ผมขอเป็นกำลังใจให้อาหมอกับการอุทิศกายและใจกับการให้ความกระจ่างในเรื่ององค์เทพที่อาหมอทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อไปนะครับ ส่วนตัวผมเมื่อได้รับคำชี้แนะผมก็ตั้งใจสวดมนต์ภาวนาให้มากๆขึ้นอีกและจะไม่หยุดทำสิ่งที่ดีครับ ขอบพระคุณเหมือนเช่นเคยครับ

from: smallpoint reasons [mailto:party_kounteen@hotmail.com] sent: sunday, november 29, 2009 6:18 pm to: หมอยา subject:  ถึงคุณหมอยา สวัสดีค่ะ คุณหมอยา หนูชื่อ สุนิษา สุขขาเจริญ  ชื่อเล่นแอ๋มค่ะ เคยให้คุณหมอยาได้ ตรวจดูองค์เทพให้แล้ว ครั้งหนึ่ง คือว่า เมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะ ฝันถึงคุณหมอยาด้วยค่ะ ว่าไปหาแล้วให้คุณหมอยาได้ดูดวงชะตาให้ ก็ งง ๆ ค่ะ ว่าอยู่ดีๆก็ฝัน แล้วฝันตรงกับเพื่อนพอดีค่ะ วันเดียวกัน เลยกะว่าหลังวัน พ่อ จะไปหาคุณหมอค่ะ แล้วจะติดต่อหาคุณหมอนะค่ะ

ท้ายนี้หนูขออวยพรให้คุณหมอยา ประสบแต่เรื่องดีงามในชีวิต มีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงน้องตัวเล็กด้วยนะค่ะ สวัสดีค่ะ

ตอบ อนุโมทนาครับ..บุญรักษาครับ หมอยา

ดดดด ดดดดด [mailto:bubangna142@hotmail.com] 

sent: wednesday, december 16, 2009 8:11 amto: webmaster@ongtep.comsubject
สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์หมอยา ผมนายณัฐพงศ์ เรียกผมว่า ป๊อ ก็ได้ครับ ผมเคยอีเมลล์มาให้อาจารย์หมอยาตรวจองค์เทพ และ ก็เคยเมลล์มาคุยเรื่องทั่วไปมาสองครั้งแล้วครับ ส่วนใหญ่ก็จะแว๊บมาที่บอร์ดของอาจารย์หมอ เพื่อติดตามข่าวสารและสิ่งที่เป็นความรู้ตลอด เท่าที่ผมแวะมาดูเวลาอาจารย์หมอยาตอบปัญหาเกี่ยวกับองค์เทพ ในแต่ละวันๆ มีถึง 20-30 ราย หรืออาจจะมากกว่านั้น เงินทองก็ไมได้สักบาท แถมยังต้องนั่งหลังขดหลังแข็งหลังหน้าจอคอมอีก ผมเองก็เป็นหมอดูเหมือนกันครับ(ไพ่ยิปซี) จึงคิดว่าอาจารย์หมอยาน่าจะต้องเหนื่อยแน่ๆ เพราะขนาดวันนึงผมดูแค่ 4-5 คน ยังเหนื่อยแทบแย่เลยใช้พลังจิตมาก ใครบอกว่าเป็นหมอดูไม่เหนื่อยผมเถียงแทนเลยครับ แต่ทุกวันนี้เวลาเหนื่อยมากๆจากการดูหมอ ผมก็จะใช้การสวดมนต์ไหว้พระอยู่ตลอด ทำให้อารมณ์เหนื่อยลดหายไปมาก (แบบนี้เขาเรียกบารมีพระคุ้มครอง) ก็ขอให้อาจารย์หมอยารักษาสุขภาพให้แข็งแรงเสมอล่ะกันครับ เพื่อที่ว่าอาจารย์หมอยาจะได้คอยช่วยเหลือผู้คนมากมาย และช่วยเตือนให้ผู้ที่มีบารมีเทพทั้งหลายไม่กระทำตนหลงผิด หรือผิดแปลกไปจากการสร้างบุญกุศลแ ละบารมีในเส้นทางแห่งการเป็นสายเทพนะครับ เป็นการสร้างบารมีทานต่อคนหมู่มากอย่างแท้จริงครับ ขอให้บารมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ คุ้มครอง ท่านอาจารย์หมอยา และเที่ยวปีใหม่ให้สนุกครับ กระผมขออนุโมทนา
อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิพุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณี มามะ พุทธัสสะ สวาโหมนะชาลีติ สิวลีจะมหาเถโร ลาภะ ลาโภ ภะวันตุ เม (ผมได้มาจากแผ่นรูปหล่อ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม ครับ)นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวาโอม ศรีคเณ สายะ นะมะฮาวันทิตวา อาจาริยัง ครูปาทัง อาคัจฉัยหิ สัพพะธัมมา ประสิทธิเม สัพพะอันตรายัง วินาสสันติ สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม
ตอบ อนุโมทนา ครับ รู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นมากเลยครับสาธุการ ครับ -ขอเทพเทวาปู่ฤาษีพ่อแก่ ขอจงประสิทธิ์พรให้แก่ท่านผู้เปี่ยมด้วยน้ำใจอันงดงาม สุข สมหวังทุกๆประการตลอดไป อนุโมทนาครับ หมอยา
from: wimalmon[mailto:wimalmon@hotmail.com] sent: monday, december 14, 2009 12:41 am to: webmaster@ongtep.com subject: อาจารย์หมอยารักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ 
สวัสดีค่ะอาจารย์หมอยา รู้สึกเป็นห่วงตั้งแต่วันที่ได้ไปตรวจองค์เทพที่บ้านแล้ว ตอนนั้นอาจารย์น่าจะเป็นหวัดและไอ อากาศเปลี่ยนรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ คุณพระคุ้มครองค่ะ วิมาลย์มล เขตสกุล
ตอบ อนุโมทนา สาธุครับ มีกำลังใจขึ้นเป็นกองเลยครับ บุญรักษา หมอยา

 

 
                                                                 ทำบุญบุญแต่งให้                      เห็นผล
                                                            คือดั่งเงาตามตน                            ติดแท้
                                                            ผู้ทำสิ่งอกุศล                                  กรรมติด ตามนา
                                                            ดุจจักรเกวียนเวียนแล้                     ไล่ต้อนตีนโค

          
                                                                 ทำบุญบุญแต่งให้                      เห็นผล
                                                            คือดั่งเงาตามตน                            ติดแท้
                                                            ผู้ทำสิ่งอกุศล                                  กรรมติด ตามนา
                                                            ดุจจักรเกวียนเวียนแล้                     ไล่ต้อนตีนโค
                                                       ทำบุญบุญแต่งให้                      เห็นผล
                                                            คือดั่งเงาตามตน                            ติดแท้
                                                            ผู้ทำสิ่งอกุศล                                  กรรมติด ตามนา
                                                            ดุจจักรเกวียนเวียนแล้                     ไล่ต้อนตีนโค


บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool