พระคาถา


 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ ด้วยพระองค์เอง หมายถึง ปัญญา ความบริสุทธิ์ ความกรุณา

------------------------------------------

โองการชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตังนุภาโว สะทา รักขะตูติ 
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ 
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ 
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา 
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

---------------------------------------------

คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า  ตั้งนะโมฯ 3 จบก่อนแล้ว นมัสการสรณคมณ์

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
พุทธะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ 
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม

---------------------------------------------

คาถาบูชาพระพรหม

นะโมเมพรหมมา จะโลกาธิบดี ธูปะ ธีปะ จะบุพผัง สักการะวันทะนัง พรหมมา สะหะบะดีนะมังอาทิตย์กัปเปสุอาคะโต ปัญจะปทุมมังทิตตะวา นะโมพุธธายะ สักการะวันทะนังสิทธฺกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจัง สิทธิลาโภนิรันตะรัง สัพพะสิทธิภะวังตุเม

-------------------------------------------

บทสวดปู่ฤาษี ๑๐๘

อุกาสะ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสสันติ สิทธิการิยะอะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม 

 ทุติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทา อาจาริยัง สัพพะสัยยัง วินาสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม 

ตะติยัมปิ อิมัง อัคคีพาหูบุพผัง อะหังวันทาอาจาริยัง สัพพะสัยยังวินาสันติ สิทธิการิยะ อะปะระปะชา อิมัสมิง ภะวันตุเม

-----------------------------------------

คาถาอัญเชิญพญานาค ตั้งนะโม 3 จบ

นะมามิ ลิละ สาเข ปัตถะ ละปะ ธัมเม สะคะลับตี สะเยตานาคะ ลาเชนะยะ ปิสะโตฯ

พระคาถาถวายการสักการบูชาพญานาค

เอหิสังคัง ปิโยนาคะ สุปันนานัง นะมามิหัง กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา วาสุกรีนาคราช อนันตนาคราช ภุชงค์นาคราช นาคาธิบดี ศรีสุทโธ วิสุทธิ เทวา ปูเชมิ

-------------------------------------------

คาถาบูชาพญานาค (คาถานี้ได้มาจากเสด็จปู่ยมโลก) ตั้ง นะโมฯ 3 จบ

นะติตัง พญามะ นาคายะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ

--------------------------------------------

คาถาพญาครุฑ

พิธีบูชาพญาครุฑ การบูชาพญาครุฑประกอบกับพยาปักษาชาติอันมีฤทธิ์ทั้งหลายนั้น ท่านให้สักการะคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จากนั้นให้ตั้งจิตระลึก ถึงพญาครุฑท่านด้วย การทำสมาธิภาวนาเป็นสื่อถึง องค์พญาครุฑว่า “ ครุฑโธ ” จนจิตสงบหรือระลึกชื่อ พญาวายุภักษ์ หรือ ท่องคำว่า “ การะวิโก ” อันเป็นคาถา หัวใจพญาการเวกก็ว่าได้ จากนั้นเมื่อเห็นว่า จิตสงบลงบังเกิดเสียงนกร้องระงมจาก บริเวณที่มีนกอยู่ใกล้ ๆจนบางครั้ง อาจมีนกมาบินเวียนวนอยู่เป็น ทักษิณาวัตรอย่าง น่าอัศจรรย์หรือมีฝูงนก มาทานอาหารที่เราเซ่นไหว้ อาการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า เป็นศุภมงคลอย่างประเสริฐแล้วสื่อ ให้เห็นว่าจิตเราพิธีกรรมเราที่ตั้ง ถึงองค์พญา ครุฑและเหล่าพญาปักษาชาติทั้ง หลายอันมีฤทธิ์นั้นท่านรับรู้แล้วและ ท่านทั้งหลาย จะช่วยเหลือเราอย่างสุดวามสามารถโดยตลอด.....

คาถาพญาครุฑ

อะหัง ครุฑโธ อาคะโต อัสสะมิ นาคะราเช อัปเปหิ อุทธังนาโค เหฎโธ ครุฑโธ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณัง อิติ คาถาพญาครุฑ ... โอม วิรุณปักสา กะรันกะตา พิธีปูชา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิมามา นะโมพุทธายะ คาถาบูชาปู่ฤาษีตาไฟ ตั้งนะโม 3 จบ โอม นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมติ ฦ ฦา ฤ ฤา นมัสสิตวา หลวงปู่ตาไฟ สิทธิเตโช มหาปุญโญมหายะโส มหาลาโภ อิทธิ ฤทธิ ประสิทธิเม

------------------------------------------

พระคาถาเบิกเนตร

สหัสสะเนตรโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสทายิ

พระคาถาบทนี้มีประสิทธิภาพมากมายหลายสถาน เช่น ใช้เบิกเนตรพระพุทธรูปที่สร้างหรือหล่อใหม่ หรืออาจเป็นรูปปั้นต่างๆอาจะเป็น รูปปั้นองค์เทพ ต่างๆ ไม่ว่าจะเทพหรือรูปปั้นพระฤษี ก็ได้ค่ะ การเบิกเนตรยังสามารถใช้ได้กับร่างทรง ร่างเทพใหม่ๆ เช่น เบิกเนตร เบิกทวาร เบิกพระโอษฐ์ก็ใช้ได้ดียิ่ง

-- ----------------------------------------

บูชาพระพิฆเนศ

โองการพินทุ นาถังอุปนัง พรหม มโน จะ อินโท พิฆเนศโต มหาเทโว อหังวันทา มิสัพพาทา สิทธิ กิจจัง สิทธิ กัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ

------------------------

คาถาบูชาปู่ชีวก

นะโม ศิวะโก ศิระสาอรหัง การุณิโกวิสะตะทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยังจันทัง โกมาระภัทโต ปะกาเสติปัทธิ โตอะเมหะ โสระ โรคา สุมะนาโหมิ นะระนะอะ โรคาพยาธิ วินาสสันติ***

พระคาถานี้ ให้บูชาเป็นประจำ ความป่วยไข้หรือ โรคภัย จะไม่มากล้ำกราย แต่ต้องอยู่ในศีลธรรม พ่อหมอ ชีวกโกมารภัจจ์ เป็นพระโสดาบัน จัดเป็น พระอรหันต์องค์หนึ่ง ฉะนั้น พึงตั้งจิตสวดบูชาโดยความเคารพโดยเฉพาะ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศพ หรือ คนป่วย ควรจะสวดเป็นประจำ วิญญาณร้ายจะ ไม่ตามติดมากรังควาญ

------------------------

พระคาถาถอนคุณไสย

สะมุหะเนยยะ สะมุหคะติ สะมุหะคะโต สีมาคะตัง พัทธะเสมายัง สะมุหะนิตัพโพ เอวัง เอหิ ฯนะ เคลือน โม ถอน พุท คลอน ธา เคลื่อน ยะ เลื่อนหลุดหาย

เป่าลงในน้ำมนต์ ใช้ราดตัว ขณะที่ราดให้ท่องคาถานี้ไปเรื่อย ๆ จนเสร็จ

------------------------

คาถาพญายม

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขาโตจุติจิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

----------------------

คาถาท้าวเวสสุวรรณ (จุดธูป ๙ดอก)

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

คาถาบูชาพระเวสสุวรรณ

เวสสะ พุ กะ (หัวใจท้าวเวสสุวรรณ)

โอม นะโม มหาเวสสุวัณโณ มหาไตรโลโกทิพจักขุง มหาไตรโลกานัง มหาภูเตรสะวะกัง ทิพพะมันตัง อะระหังพุทโธนะโมพุทธายะ เวส สะ พุ กะ นะมะ อะระหัง อะสังวิสุโลปุสะพุพะ มะอะอุ อิสวาสุ สุสวาอิ อิติ อิติ มหาเทวัง มหายักขัง ปัตตโลกัง มหาอิทธิฤทธิ อิทธิฤทธัง ระหังปะสิทธิเม ฯ

--------------------------------------------

พระคาถาเพชรกลับ - สาปมาร ของท่านอาจารย์เยื้อน

ตั้ง นะโม 3 จบ

พุทโธ อะระหัง ธัมมังรักษา คุณไสยทั้งหลาย มุ่งร้ายต่อข้า อะนัตตาสูญด้วย นะโมพุทธายะ ทุกขะโต ทุกขะถานัง พุทธะสัจจัง เว อะมะตะวาจา ธัมโม อะระหัง สังฆังรักษา มนุษย์ทั้งหลายมุ่งร้ายต่อข้า อะนัตตาสูญด้วย นะโมพุทธายะ ทุกขะโต ทุกขะถานัง พุทธะสัจจัง เว อะมะตะวาจา สังโฆ อะระหัง พุทธังรักษา อมนุษย์ทั้งหลายมุ่งร้ายต่อข้า อะนัตตาสูญด้วย นะโมพุทธายะ ทุกขะโต ทุกขะถานัง พุทธะสัจจัง เว อะมะตะวาจา

พระคาถาบทนี้ใช้สวดก่อนนอนทุกคืน หลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วจะ สามารถป้องกันอันตราย ที่เกิดจากการกระทำคุณไสย การกระทำของคน และผีได้ เมื่อสวดภาวนาแล้ว ผู้ใดที่คิดร้ายต่อเราจะแพ้ภัยตนเอง สิ่งที่เลว ร้ายจะกลับคืนไปสนองให้ผู้กระทำเองมีอันเป็นไปด้วยแรงกรรมที่ตนทำไว้ ผู้ที่ใช้คาถานี้ได้ผลดีจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์

-----------------------------------------

คำบูชา พระฤษีกไลยโกฎิ

นะโมกะไลยโกฏิ มะหามุนิโน สุระตะปะ ฌานะธะรัสสะ สุจะริ ตะชะนานัง สัพพะสิทธิทายะกัสสะ มะนุสสาเทวานัง วะระคุณะธะระ มหามุนิโนติ ปาฎะกัสสะ นะโมกะไลยโกฏิ มะหามุนิโน สุระตะปะ ฌานะธะรัสสะ สุจะริ ตะชะนานัง สัพพะสิทธิทายะกัสสะ มะนุสสาเทวานัง วะระคุณะธะระมหามุนิโนติ ปาฎะกัสสะ นะโมกะไลยโกฏิ มะหามุนิโน สุระตะปะ ฌานะธะรัสสะ สุจะริตะชะนานัง สัพพะสิทธิทายะกัสสะ มะนุสสาเทวานัง วะระคุณะธะระมหามุนิโนติ ปาฎะกัสสะ อะหังตัง วันทามิ ตุมเห โน กายะพะลัญจะ จิตตะพะลัญจะ สัพพะสิทธิญจะ เทถะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณังคัจฉามิ*** ต่อด้วย ***สวดอิติปิโส 3 จบ***ต่อด้วยการท่อง" สัมปจิตฉามิ " จึงภาวนาไปเรื่อยๆ ในขณะที่ภาวนาทำใจให้สบายๆ ผลของ พระคาถานี้จะมีผลต่อผู้สั่ง,ผู้รับสั่ง,ผู้ร่วมมือและผู้กระทำ คุณไสยศาสตร์โดยฉับพลัน

---------------------------------------

คาถาบูชาแม่นางกวัก (ดีทางด้านค้าขาย เมตตา มหานิยม) ว่านะโม ๓ จบแล้วกล่าวดังนี้

โอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียว ชื่อว่าแม่นางกวัก หญิงเห็นหญิงรัก ชายเห็นชายรัก อยู่ทุกถ้วนหน้า เอหิมามะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ จะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี หนึ่งปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทอง จะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากอง จะค้าทองขอให้ไหลมาเทมา เต็มบ้านเต็มเรือน จะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง ขอให้ซื้อง่ายขายดี ขอให้เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมามะมะ นะมะอะอุ นะชาลีติ อิกะวิติ พุทธะสังมิ ทุสะมะนิ อิธะคะมะ จะพะกะสะ น าสังสิโม สุมะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมตตา โมขายดี พุทธไม่ต่อ ธาซื้อดี ยะใจดี

---------------------------------------------

พระคาถาบูชาครู

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะกัมมัง ประสิทธิเม

------------------------------------------------------------

คำบูชาพระภูมิ

นะโม เม ชะยะมังคะลัง ภุมมะเทวานัง สักการะวันทานัง สาธุ สาธุ

คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าพุทธ

อิมัง สูปะพยัญชะนะ สัมปันนัง สารี โพชะนานัง อุทะกัง วะรัง พุททัสสะ ปูเชมิๆ

คำกรวดน้ำฉบับย่อ

อิทัง โน ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศล ให้กับ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พรหมทั้งหลาย พระยายมราชทั้งหลาย แม่พระธรณีทั้งหลาย เจ้าที่ทั้งหลาย บิดา มารดา ญาติ มิตรสหายทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ทุกท่าน

พระคาถาพระสิวะลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต ( ๙ จบ )
หมั่นสวดทุกวัน ค้าขายและโชคลาภดีมาก

พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า 
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะ ตังโสอิ อิโสตังพุทธะปิติอิ. 

คาถาบูชา ร.๕ นะโม ๓ จบ 
พระสยามมินทร์โธ วะโร อิติ พุทธะสังมิอิติอะระหัง สหัสกายัง วะรัง พุทโธ นะโมพุทธายะ ปิโยเทวา มนุสานัง ปิโยนาคะ สัมปันนัง ปิโยพรหม มานะมุตตะโม ปินันทิยัง นะมามินังปิยะ มะมะ นะโมพุทธายะ(ให้ขอพรโดยไม่ต้องบน)

คาถาลาเครื่องสังเวย เสสังมังคะลังยาจามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงประสบความสุขความเจริญสมความปรารถนาทุกประการ เทอญฯ

คาถาส่งครูเสด็จกลับวิมาน เยสุปเปยุตตา นะมะสา ทันเหฯ
ขออัญเชิญครูบาอาจารย์เสด็จกลับวิมานสถานของท่าน โดยสวัสดิภาพ เทอญฯ

หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อยนะโม 3 จบ มะอะอุ สิวัง พรหมมา จิตตัง มานิมา ฤๅฦๅ ฤๅฦๅ พ่อปู่นารอด มานิมา ประสิทธิเม (3 จบ) 
พระคาถาบูชาบรมครูปู่เจ้าสมิงพราย...(ภาษากูโบ๊ต) 

***โอม ฤ ฤา มหา ฤ ฤา พยัฆเค พยัฆโค อิทธิฤทธิ์โธ อิทธิฤทธิ์เธ สิเร สิเร คุโร คุโร ยา โด บัน นัมร์ นา ฮัม กู เดียร์ บัง เกียร์ โดร์ โดร์*** 
คาถาบูชาบรมครูปู่ฤาษีนารอด (ภาษากูโบ๊ต) 
***โอม ฤ ฤา มหา ฤ ฤา มหา นา โร โธ ฮิ โร กา เร ฮิ เร บัน ยัง โดร์ เน วา ตู ซู ซูกา เดียงร์ ฮัม ฮัม โก โก*** 

คาถาบูชาพ่อปู่ฤาษีนารอด 
ตั้งนะโม 3 จบ ฤ ฤา อะระหัง อยู่แล้วหรือยัง พ่อปู่นารอทขอเชิญเสด็จมาอยู่ตัว เอหิมาบังเกิด ฦ ฦา ภะคะวา อุทธังอัทโธ จะภะจะสะ คงคงอะ ฯ (๕ จบ) ฤ ฤ ออกเสียง ลึลือ ฦ ฦา ออกเสียง รึรือ 

คาถาบูชาปู่ตาไฟมีดังนี้ 
นะโม3จบ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมา สัมพุทธโธวิชชา จะระนะสัมปันโน สุขโตโลกะวิทูร อนุตะโร ปุริสะธัมมะสาระทิ สัตสาเท วะมะนุศสานังพุทโธ ภะคะวาติ 
3จบ เเล้วต่อด้วย คาถาพ่อปู่ฤษีตาไฟ นาโคชิริยะ อิติกะถานัง สาระสะนะพุทโธ พระฤษีสิทธิอาคะตะสิทธิโต พะภะคะสติโต มะนะสะสีตะโต สะวาหะฯ 9จบ นะครับแล้วทำสมาธินึกถึงพ่อปู่ฤษีตาไฟ

พระอรหันต์แปดทิศ

สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ นิสินโน เจวะ มัชฌิเม โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ อาคะเณยเย จะ กัสสะโป สารีปุตโต จะ ทักขิเณ หะระติเย อุปาลี จะ ปัจฉิเมปิ จะ อานันโท พายัพเพ จะ ควัมปะติ โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร อิสาเณปิ จะ ราหุโล อิเม โข มังคลาพุทธา สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา วันทิตา เต จะ อัมเหหิ สักกาเรหิ จะ ปูชิตา เอเตสัง อานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน
อิจเจวะมัจจัน ตะนะมัสสะเนยยัง  นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโย ฯ

บทแผ่ส่วนกุศล

อิทังเม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร 
อิทังเม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
อิทังเม คุรูปัชฌายาจาริยัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
อิทังเม สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา 
อิทังเม สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเปตา 
อิทังเม สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี 
อิทังเม สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

คาถาเรียกความจำ

พุทธังให้แจ้ง ธัมมังให้จำ สังฆังชักนำ พุทธะโฆษา ลังกาสิงหล มุตโต ชะยะมังคะลังฯ

คาถาบูชา...บรมครูพ่อปู่ฤาษีตาไฟ ตั้ง นะโม 3 จบ

โอมนะมัสสิตวา อิสิสิทธิ โลกะนาถัง อนุตะรังอิสีจะพันธะนัง สัตตา อะหัง วันทามิตัง อิสิ สิทธิ มหาลาโล

อ. สุพจน์ ฤชา (พระประแดง)

ทสวดบูชาพระแม่กาลี  

โอม ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ 
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ 
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปาระพะตี กาลีทุรคา ปิยังมะมะ

พระคาถาอาราธนาพระขึ้นคอทุกเช้า

นะโม (3 จบ)
นะโมพุทธายะ 
พุทธัง อาราธะนานัง 
ธัมมัง อาราธะนานัง 
สังฆัง อาราธะนานัง 
อะวิสสุนุสสานุตติ นะมะนะอะ นอกอนะกะ 
กอออนออะ นะอะกะอัง อุทธัง อัทโธ 
นะโมพุทธายะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ 
พุทธังบังเกิด เปิดโลกพระอะระหัง 
พุทธังสิทธิ มหาประสิทธิ 
ธัมมังสิทธิ มหาประสิทธิ 
สังฆังสิทธิ มหาประสิทธิ

บทความแนะนำ

รวมบทความ

แปลภาษา
ติดตามข่าวสาร
ติดตามข่าวสารที่ทวิสเตอร์  Page Ranking Tool